Home / Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта

Арбос Балкан ЕООД създаде уеб сайта www.arbos-bulgaria.bg за предоставяне на бърза и точна информация за всички потребители. Ползването на този сайт от което и да е лице зависи от спазването на общите условия за достъп и употреба, подробно описани по-долу, както и спазването на всички приложими закони. Чрез достъп и ползване на уеб сайта www.arbos-bulgaria.bg приемате по подразбиране и безусловно настоящите общи условия за достъп и употреба. Информацията, съдържаща се в този сайт, е обща, с информационна цел и е адресирана до всички заинтересовани лица. Арбос Балкан ЕООД не носи отговорност за нейната точност, но ще положи всички усилия, за да гарантира, че информацията, съдържаща се в сайта, е възможно най-точна и актуална.

Право на собственост

Арбос Балкан ЕООД е автор и собственик на този сайт. Снимки, текстове, лозунги, рисунки, изображения, мелодии, както и всички произведения, интегрирани в този сайт, са собственост на Арбос Балкан ЕООД или трети страни, които са упълномощили Арбос Балкан ЕООД да ги използва. Продуктите, представени на този сайт, са защитени в съответствие със законовите разпоредби относно авторското право и интелектуалната собственост по отношение на защитата на регистрираните модели. Възпроизвеждането на материалите, включени в горепосочения уеб сайт, изцяло или частично, на хартиен или цифров носител е разрешено, при условие че са предназначени за строго лична употреба, като се изключва каквато и да е употреба за рекламни и/или търговски, и/или информационни цели, така че да се спазва действащото законодателство във връзка с интелектуалната собственост. С изключение на предвиденото по-горе, всяко възпроизвеждане, представяне, използване или частична или пълна промяна на сайта, независимо от какъв процес или на какъв носител, на различните материали, които го съставят, без предварителното разрешение на Арбос Балкан ЕООД е строго забранено и представлява НАРУШЕНИЕ, което се наказва според действащото законодателство. 

Информация за продуктите и услугите

Уеб сайтът www.arbos-bulgatia.bg цели цялостно представяне и популяризиране на гамата от продукти и услуги, разпространявани в България от Арбос Балкан ЕООД Изображенията на продуктите в сайта са с цел представяне, за което Арбос Балкан ЕООД не носи отговорност.

Арбос Балкан ЕООД си запазва правото да променя информацията, съдържаща се в този сайт, особено тази, свързана с продукти, технически спецификации, оборудване, стандартно или допълнително оборудване, по всяко време без предупреждение, като взима предвид интерактивната функция на сайта, като промените не прехвърлят отговорността на Арбос Балкан ЕООД, членовете на неговата мрежа или неговите служители. Информацията относно продуктите, представени на уеб сайта www.arbos-bulgaria.bg, е тази, която съществува към момента на писане или актуализиране на различните страници на сайта. 

Ограничаване на отговорността

Потребителят използва този сайт на собствен риск. Арбос Балкан ЕООД не може да носи отговорност за преки или косвени щети и по-специално за материални щети, загуба на данни или програми, финансови щети в резултат на достъпа или използването на този сайт или на всички уеб сайтове, свързани с него. Съдържанието на сайта е представено без никаква гаранция.

Потребителите разбират и безусловно приемат, че всяка съществуваща информация в сайта не е и не може да се счита за оферта за продукти или услуги от страна на Арбос Балкан ЕООД. Информацията, публикувана на сайта, се предоставя само с информационна цел и следователно не трябва да се счита за договорно предложение на продуктите и услугите, предлагани от Арбос Балкан ЕООД.

При актуализиране на сайта Арбос Балкан ЕООД си запазва правото да променя и актуализира по всяко време достъпа до сайта, неговото съдържание, както и съдържанието на общите условия, изцяло и/или частично, без задължението за формално съобщение към потребителите и без промените, предполагащи отговорността на Арбос Балкан ЕООД, членовете на Регионалните центрове или служителите. Тези промени и актуализации са приложими за потребителя веднага след публикуването им на сайта; поради тази причина потребителят трябва редовно да се позовава на този раздел, за да проверява общите условия в сила. Всяка промяна се счита за напълно и безусловно приета от потребителите на сайта просто чрез достъп до него и/или използването му.

Приложимо право

Настоящите общи условия, както и каквито и да е съдебни спорове във връзка със или произтичащи от клаузите на настоящите общи условия или от достъпа/работата/дисфункцията на сайта са предмет на българското вътрешно законодателство. Езикът на общите условия и на сайта е български. В случай на съдебни спорове единствено българските съдилища се считат за компетентни.   Лични данни Съгласно изискванията на Закон № 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни и неговите изменения и допълнения, както и на Закон № 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации Арбос Балкан ЕООД, българското юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър под уникален регистрационен код BG205506950, със седалище в гр. София, България, р-н Възраждане, бул. „Кн.Мария Луиза“ №51, е задължено да администрира безопасно и единствено за посочените цели личните данни, които ни предоставяте за себе си, член на вашето семейство или друго лице.

Можете да се консултирате с този сайт, без да разкривате самоличността си или като дадете най-малко информация за себе си. Но ако желаете да се свържете с представител на Арбос Балкан ЕООД, е необходимо да попълните формуляра за контакт на сайта със следните лични данни: име, собствено име, телефонен номер, имейл адрес. Тази информация се събира единствено, когато доброволно и съзнателно приемете предаването й на нас. Арбос Балкан ЕООД ще може да използва личните данни, събрани за клиентските досиета, за собствена статистика и маркетингови действия.

Информацията ще се използва изключително от Арбос Балкан ЕООД и не може да се продава или предоставя на трети страни без предварителна информация или съгласие. В зависимост от данните, които предоставяте, ще се свържем с вас по телефон или имейл. Отказът ви определя, че данните, които сте предоставили, няма да бъдат използвани. Съгласно разпоредбите на Закон № 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни (и неговите изменения и допълнения), както и на Закон № 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации имате следните права по отношение на събирането и обработването на лични данни: право на намеса във връзка с данните (член 14), право на информация (член 12), достъп за определени дати (член 13), на възражение (член 15) на обръщане към правосъдието (член 18). Тези права могат да се упражняват безплатно, като изпратите подписано заявление с дата до: гр. София, България, р-н Възраждане, бул. „Кн.Мария Луиза“ №51. Предаването на лични данни на държавните органи или институции се извършва само ако сме длъжни да го направим в съответствие с действащото румънско законодателство. Служителите на Арбос Балкан ЕООД са задължени да запазят поверителността на вашите данни.

Арбос Балкан ЕООД ще обработва вашите лични данни, предоставени по време на процедурата за избор на кандидати, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. За повече подробности относно вашите права и как можете да ги упражнявате, можете да изпратите имейл на: office@arbos-bulgaria.bg

Start typing and press Enter to search